Entenem la creativitat com un acte que està present en tots els àmbits de l’activitat humana. El món en el que vivim és una construcció, és per tant inventat, i per això pensem que s’ha de potenciar la imaginació per crear formes de ser i estar al món diferents i pròpies.La potencialitat creativa ens fa ser persones més útils, més comprensives, més tolerants i més compromeses amb una mateixa i amb la humanitat.

 

En aquest cas reivindiquem una formació creativa i no una formació reproductiva. Creant espais on es respiri el diàleg i el debat, la diferencia i la igualtat, l’emoció i la imaginació. També promovem la indagació, la formulació, la reformulació, la possibilitat, el desencert, el dubte o el conflicte, generant així més preguntes que respostes; alternatives i camins diversos.

 

Entendemos la creatividad como un acto que está presente en todos los ámbitos de la actividad humana. El mundo en el que vivimos es una construcción, un invento, por eso pensamos que  potenciar la imaginación es necesario para crear formas de ser y estar en el mundo diferentes y propias de cada individuo. La potencialidad creativa nos hace ser personas más útiles, más comprensivas, más tolerantes y más comprometidas con una misma y con la humanidad.

En este caso reivindicamos una formación creativa y no una formación reproductiva. Creando espacios donde se respire el diálogo y el debate, la diferencia y la igualdad, la emoción y la imaginación. También promovemos la indagación, la formulación, la reformulación, la posibilidad, el desacierto, la duda o el conflicto, generando así más preguntas que respuestas; alternativas y caminos diversos.

Sigui quina sigui la edat que tinguem, la nostra identitat ens marca, ens defineix i ens situa envers els i les altres. Prendre consciència del nostre ‘jo’ i del nostre ‘jo en relació’ ens resulta necessari per conèixer-nos millor.

 

Preguntar-nos sobre qui som desenvolupa el nostre creixement personal i interpersonal. Pensem que indagar sobre una o un mateix, des d’un punt de vista individual, grupal i global, potencia una actitud crítica i reflexiva així com fomenta l’autoconfiança i l’autonomia. 

 

D’aquesta manera, treballar en termes d’identitat ens és útil per implicar a les i els estudiants en l’acte d’aprenentatge que a més a més esdevé subjectiu i personal, aplicable a la seva vida quotidiana.

 

Sea cual sea la edad que tengamos, nuestra identidad nos marca, nos define y nos sitúa en relación a los y las otras. Tomar conciencia de nuestro ‘yo’ y de nuestro ‘yo en relación’ nos és necesario para conocernos mejor.

 

Preguntarnos sobre quiénes somos desarrolla nuestro crecimiento personal e interpersonal. Pensamos que indagar sobre una o uno mismo, desde un punto de vista individual, grupal y global, potencia una actitud crítica y reflexiva así como fortalece la autoconfianza y la autonomía.


De este modo, trabajar en términos de identidad nos es útil para implicar a las y los estudiantes en el acto de aprendizaje ya que se convierte en subjetivo y personal, a la vez que aplicable a su vida cotidiana.

 

Whatever age we are, our identity set us, defines us and place ourselves towards the others. To be aware of our 'I' and 'ourselve in realtion' is necessary to know us better.​
 

To ask ourselves about who we are develop our personal and interpersonal growth. We believe that identity investigation from an individual, community and global point of view empowers critical and reflexive attitude and promotes self-confidence and autonomy.

​​Thus, working about identity is useful to involve the students in the learning process. Their learning becomes subjective and personal and practical for their everyday life.​
 

L’ús de la performance en l’educació ens serveix per conèixer i valorar altres formes d’expressió artística però sobretot, per desenvolupar la creativitat, l’actitud crítica, la desinhibició i la socialització entre les/els estudiants.

 

A través de la performance podem explorar altres maneres de relacionar-nos amb el món i amb nosaltres mateixes. Indagant sobre les possibilitats comunicatives i expressives de la corporalitat, generem accions pròpies i públiques. El nostre cos esdevé objecte i subjecte d’aprenentatge i amb ell creem situacions inesperades, noves, diferents, inusuals i fins i tot radicals. Es per tant el nucli de l’acció creativa i educativa, individual o col·lectiva.

 

A més, la performance millora la socialització i potencia el treball en grup, profunditzant en les relacions interpersonals i creant hàbits positius de cooperació i participació. Els/les estudiants han d’adquirir una actitud activa, ser creadores i creadors. Alhora, afavoreix la desinhibició i d’aquesta manera flueix millor l’expressió de les seves idees, pensaments i vivències.

 

El uso de la performance en la educación nos sirve para conocer y valorar otras formas de expresión artística pero sobre todo, para desarrollar la creatividad, la actitud crítica, la desinhibición y la socialización entre las y los estudiantes.

A través de la performance podemos explorar otras maneras de relacionarnos con el mundo y con nosotras mismas. Indagando sobre las posibilidades comunicativas y expresivas de la corporalidad, generamos acciones propias y públicas. Nuestro cuerpo deviene objeto y sujeto de aprendizaje, con él creamos situaciones inesperadas, nuevas, diferentes, inusuales e incluso radicales. Situándose de esta manera en el núcleo de la acción creativa y educativa, individual o colectiva.

Además, la performance mejora la socialización y favorece el trabajo en grupo, profundizando en las relaciones interpersonales y creando hábitos positivos de cooperación y participación. Los y las estudiantes tienen que adquirir una actitud activa para ser creadoras y creadores. A la vez, favorece la desinhibición y de este modo fluye mejor la expresión de sus ideas, pensamientos y vivencias.

 

We use action and performance in educational sites to know and to value other means of expression but especially to develop creativity, critical attitud, disinhibition and socialization between the students.


Through performance we can explore different ways of relating to the world and ourselves. Investigating the communicative and expressive possibilities of presence and corporeality we produce personal and public actions. Our body becomes the object and the subject of the learning  process and with it we create unexpected, new, different, unusual and even radical actions. Bodies become the focus of the creative and educative practice that are both individual and collective.

Moreover, performance improves socialization and encourages teamwork, push interpersonal relationships further and settle positive habits of cooperation and participation. The students have to have an active attitud and create something new from themselves. At the same time, performance promotes disinhibition which promote that their ideas, thoughts and experiences flow easlily. 

el desenvolupament de la creativitat

el desarrollo de la creatividad

creativity develpopment

el Treball sobre la identitat

el trabajo sobre la identidad

identity work

performance com a pràctica educativa

performance como práctica educativa

performance as educational practice

BASE EDUCATIVA

BASE EDUCATIVA

EDuCATION BASICS

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

"Art Situacions" (ASM) 2012

press to zoom

press to zoom

press to zoom

"Art Situacions" (ASM) 2012

press to zoom
1/9