top of page

L'art per l'educació

Conference - Performance

Escola Monsterrat Solà

Mataró. 2009

Les Salonnières ens vestim de professores per explicar la història de la educació artística, passant per les diferents metodologies que s'han anat desenvolupant al llarg de la història.

Ens situem davant del grup_classe per oferir una petita mostra de cada una d'aquestes metodologies amb els parem i mestres presents a la xerrada. Les mares i pares de l'escola ens van encarregar aquesta xerrada per comprendre millor com l'art i l'aprenentatge a través de l'art, un dels eixos principals d'aquesta escola, podia ser important pels seus fills i filles.

 

Les Salonnières nos vestimos de profesoras para explicar la historia de la educación artística, pasando por las diferentes metodologías que se han ido desarrollando a lo largo de la historia.
Nos situamos ante el grupo_clase para ofrecer una pequeña muestra de cada una de estas metodologías con los padres y maestros presentes a la charla. Las madres y padres de la escuela nos encargaron esta charla para comprender mejor como el arte y el aprendizaje a través del arte, uno de los ejes principales de esta escuela, podía ser importante por sus hijos e hijas.
bottom of page